Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas

Stojantysis privalo atlikti dvi dalis (visas tris egzamino užduotis).

Jeigu jis neatliko bent vienos užduoties arba įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. Neišlaikyto egzamino įvertinimai į LAMA BPO priėmimo duomenų bazę neįvedami ir stojantysis į sąrašus neįrašomas.

 I dalis. Dailės ir architektūros pažinimas

Užduoties tikslas − patikrinti stojančiųjų į menų srities architektūros studijų programą žinių, įgytų mokantis pagal dailės programą kokybę, įsitikinti, ar norintys studijuoti architektūrą domisi daile ir architektūra, įvertinti jaunuolių meninį išprusimą. Šia užduotimi siekiama suteikti galimybę stojantiesiems pademonstruoti intelekto lygį, atskleisti savo regimosios atminties sugebėjimus, parodyti, kaip stojantieji pasirengę aiškiai, teisingai ir glaustai atsakyti į klausimus apie įvairius dailės reiškinius.

Užduotis parengta remiantis bendrojo lavinimo mokyklos dailės programa, kurios laikantis moksleiviams pateikiama žinių apie vaizduojamosios ir taikomosios dailės, architektūros, tautodailės, šiuolaikinių vizualinių menų istoriją, teoriją ir paveldą, taip pat dailės kūrinius ir architektūros rūšis, žanrus, stilius, žymių menininkų kūrybą. Meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino užduoties raštu turinys sudarytas iš medžiagos, kuri pateikta Lietuvos švietimo sistemos aprobuotoje mokyklinėje literatūroje (vadovėliuose, pratybų sąsiuviniuose, mokomosiose priemonėse, brandos egzaminų testų rinkiniuose). Stojančiajam pateikiama 10 klausimų. Atsakymai į klausimus gali būti pateikiami dviem būdais: a) atsakoma pabraukiant, pažymint teisingą atsakymą (arba atsakymus) į pateiktą klausimą; b) atsakoma įrašant teisingą atsakymą į nurodytą vietą.

Vieno klausimo vertė yra 2 balai.

Didžiausias užduoties įvertinimo balų skaičius – 20.

Užduočiai atlikti skiriama 1 val.

 I dalis. Architektūrinių formų kompozicija

Užduoties tikslas − patikrinti stojančiojo gebėjimus komponuoti architektūros formas tam tikrame kontekste, mokėjimą pavaizduoti kuriamą objektą – kompoziciją ortogonaliosiose projekcijose bei perspektyviniame vaizde, tinkamai visa tai sukomponuoti lape, taip pat piešinių grafinio atlikimo kokybę.

Užduoties pavadinime vartojamas terminas architektūrinės formos, kuris šiuo atveju reiškia statinių ir jų atskirų elementų (pvz., anga, kolona, denginys it t. t.), namų apyvokos daiktų (pvz., kėdė, stalas ir t. t.) formas.

Stebėdamas aplinką žmogus įgyja supratimą apie daiktų formas, dydžius, savitarpio ryšius ir priklausomybes (pvz., kokios yra laiptų pakopos, kėdės, durų aukščiai, iš kokių medžiagų pastatytos namo sienos, kodėl vienos iš jų yra storos, o kitos – plonos, ant ko laikosi stogelis virš įėjimo, kaip aplinka veikia pastato architektūrą ir t. t.). Šis patyrimas ir teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, įgyti bendrojo ar specialaus lavinimo mokyklose per braižybos, dailės pamokas, sudaro pagrindą šio testo užduočiai atlikti.

Egzamino metu reikia sukomponuoti įsivaizduojamoje ar konkrečiai nurodytoje architektūrinėje aplinkoje nesudėtingą architektūros objektą. Pagal užduotį sukurta kompozicija turi būti pavaizduota ortogonaliosiose projekcijose ir perspektyviniame vaizde. Grafinė atlikimo forma – nespalvotas pieštukas, nenaudojant braižymo priemonių.

Užduotis atliekama viename A3 formato lape.

Užduočiai atlikti skiriamos 4 val.

Didžiausias įvertinimo balų skaičius – 50.

 II dalis. Atmintinis akademinis piešinys

Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų į menų srities architektūros studijų programą „Architektūra“ pasirengimą piešinyje pavaizduoti objektus, aprašytus pateiktame tekste t. y. sugebėjimą sukomponuoti objektus tarpusavyje ir popieriaus lape, rasti ir teisingai pavaizduoti objektų proporcijas, išryškinti objektų formas, medžiagiškumą naudojant šviesotamsą, toną, liniją ir štrichą.

Egzamino metu atmintiniam piešimui gali būti pateikiami ir apibūdinami geometriniai tūriniai objektai, buityje naudojami daiktai, baldai. Piešinys atliekamas grafito pieštuku, nenaudojant braižymo priemonių.

Užduotis atliekama A3 formato vatmano lape.

Užduočiai atlikti skiriamos 3 val.

Didžiausias įvertinimo balų skaičius – 30.